10001173_603682586374552_1835553730_o
WinkelwagenZoeken

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon of persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Tutti Bijouti is een eenmanszaak, bij de Kamer van Koophandel te Emmen geregistreerd onder nummer: 66776455.
Tutti Bijouti 
Christine Besseling                                                                                    
Oosterhesselen                                                                                                    
T: 06-42441170                                                                                                   
E: info@tuttibijouti.nl

 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
Door te bestellen geeft de afnemer  aan akkoord te gaan met de algemene leveringsvoorwaarden.
 
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Door digitale foto’s en/of monitor instellingen is het mogelijk, dat de kleuren van de producten in de webshop kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs in Euro en inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de afnemer te doen middels het modelformulier. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient deze het product binnen 14 dagen retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de afnemer na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer, bv. op maat (qua omvang) gemaakte sieraden, sieraden gemaakt volgens specifieke wensen en/of opgaaf van te gebruiken materialen, kleuren en stijl;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
c. oorbellen (uit hygienisch oogpunt).
 
Artikel 9 - De prijs
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro, inclusief belastingen en exclusief verzendkosten.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. De ondernemer kan de prijzen te allen tijde aanpassen.
 4. De genoemde prijzen zoals vermeld in de webshop zijn leidend en gelden boven evt. elders genoemde prijzen in bv. verouderde folders.
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. Ondernemer zal in overleg zorgdragen voor reparatie, vervanging of tot creditering overgaan van de aanschafwaarde. Na retournering van het product zal de waarde van het product worden gecrediteerd of vindt reparatie of vervanging van het product plaats binnen 30 dagen.
 4. De garantietermijn van de ondernemer is drie maanden op sieraadonderdelen en sluitingen. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 
 1. De garantie geldt niet indien:
 1. De afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer (zie lid 6) en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. er sprake is van slijtage en/of verkleuring en deze als normaal kan worden beschouwd; 
 4. op het verlies van Swarovski-stenen uit de setting.
 
 1. De afnemer dient zelf zorg te dragen voor een goed gebruik van zijn/haar sieraad.
De ondernemer geeft de volgende aanwijzingen voor langer plezier van het sieraad:
 1. Laat het sieraad niet nat worden; bewaar het niet in een vochtige of natte ruimte;
 2. Gebruik geen parfum, haarspray en/of bodylotion direct op of nabij het sieraad;
 3. Ga zorgvuldig om met het sieraad, doe het af bij bv. schoonmaken, tuinieren, sporten en slapen;
 4. Het sieraad kan na bepaalde tijd  verkleuren, hetgeen versneld kan worden door blootstelling aan direct zonlicht.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De ondernemer streeft naar een snelle afhandeling van de bestelling. Indien het product voorradig is, bedraagt de levertijd minimaal 1 werkdag en maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. Als het product niet voorradig is, wordt afnemer hiervan op de hoogte gesteld en bedraagt de levertijd maximaal 7 werkdagen na betaling. Indien een product maatwerk betreft zal de geschatte levertijd op dat moment aan de afnemer gemeld worden. De genoemde levertijden zijn indicatief en overschrijding van de levertermijn is geen aanleiding tot schadevergoeding aan de afnemer of ontbinding van de overeenkomst door afnemer.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer dit aan afnemer  kenbaar maken middels een emailbericht en vindt creditering plaats van het door afnemer betaalde bedrag binnen 14 dagen.
 5. Ondernemer  verzendt al haar bestellingen in een luchtkussenenvelop of brievenbusdoosje via PostNL.
 6. Nadat ondernemer de bestelling ter verzending heeft aangeboden berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de afnemer. Deze kan evt. met bijbetaling kiezen voor een aangetekende verzending.
 
Artikel 12 – Betaling
 1. De bestelling wordt vooraf betaald door een bankoverschrijving. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden. Alle bedragen dienen te worden geboekt op rekeningnummer zoals vermeld op de factuur o.v.v. het bestelnummer.
 2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de betaling niet binnen 7 dagen is bijgeschreven op het rekeningnummer van de ondernemer, komt de bestelling te vervallen.
 
 
Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
Alle door de ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van haar totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met haar gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 
Artikel 14 – Klachtenregeling
 1. De ondernemer streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn, dan wordt zij daar graag binnen acht (8) werkdagen van op de hoogte gebracht middels een emailbericht op info@tuttibijouti.nl. De klacht dient volledig en duidelijk te worden omschreven en indien mogelijk voorzien van foto’s. De ondernemer zal altijd proberen om, indien de afnemer  onverhoopt niet tevreden is over het geleverde product of over de service, dit in goed onderling overleg met hem/haar op te lossen.
 2. De afnemer is verplicht het product bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of het aan de overeenkomst beantwoordt. De afnemer dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van het in de webshop afgebeelde en omschreven product. Indien de afnemer van mening is, dat het product niet aan het in de overeenkomst bepaalde beantwoordt, dient deze hiervan binnen acht (8) werkdagen na aflevering van de producten schriftelijk melding te doen aan de ondernemer.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren of het aankoopbedrag terugstorten.
 4. Indien de afnemer gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid,  dan draagt de ondernemer zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de afnemer aan de ondernemer betaalde bedrag.
 5. De kosten voor het retourneren van het product dat niet aan de overeenkomst voldoet, zijn voor rekening de ondernemer. De retourzending dient door de afnemer voldoende gefrankeerd  en deugdelijk verpakt te zijn in de meegeleverde luchtkussenenvelop of brievenbusdoos.
 6. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 7. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 8. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 9. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de afnemer zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de afnemer de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als afnemer stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de afnemer betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 10. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 
Artikel 15 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de afnemer in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 
 
Artikel 16 – Privacy
De ondernemer zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door de ondernemer alleen gebruikt voor:
 • Het verwerken van de bestelling;
 • De betaling van de bestelling;
 • De bezorging op het juiste afleveradres;
 • Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de webshop;
 • Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen cq. acties of nieuwsbrieven (indien afnemer zich daarvoor heeft aangemeld).
Artikel 17 – Aansprakelijkheid
 1. De ondernemer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: 
  a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden 
  toegeschreven, zoals onder andere overmacht; 
  b. enige daad of nalatigheid van de klant. 
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke 
  onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins. 
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld 
  verkeerd of ondeskundig gebruik. 
 5. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 6. Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer. 
   
Artikel 18 - Intellectueel eigendom
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is door eenieder verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 
Artikel 19 - Cadeaubon 
 1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op cadeaubonnen die worden aangeboden door de ondernemer. 
 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Deze code wordt slechts eenmaal verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek van de ondernemer te worden verstrekt. De ondernemer behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 
 3. De afnemer kan een cadeaubon gebruiken door tijdens het bestelproces op de website de cadeauboncode in te vullen. 
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de cadeaubon vermeld. Na de vervaldatum is de cadeaubon niet meer geldig. 
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door de ondernemer kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door haar worden geleverd. 
 6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande facturen gebruikt worden. 
 7. Cadeaubonnen of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld. 
 8. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten, waaronder begrepen hacking. 
 9. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt bijgehouden en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd aan deze afnemer. 
 10. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 
 
Artikel 20 - Reparaties 
 1. De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor reparaties die buiten de garantieregeling vallen of niet bij de ondernemer gekocht zijn. 
 2. Indien de afnemer sieraden wil laten repareren, dan dient deze van tevoren via de e-mail contact op te 
  nemen met de ondernemer en daarbij zo goed mogelijk te omschrijven wat er precies gerepareerd dient te worden. 
 3. Of reparatie mogelijk is, is ter beoordeling aan de ondernemer. De klant krijgt altijd binnen 5 werkdagen bericht of het mogelijk is dat het sieraad door de ondernemer wordt gerepareerd. 
 
Artikel 21 - Workshops 
 1. Workshops worden gegeven aan groepen van 4 tot ca. 10 personen. Grotere groepen zijn in overleg met de ondernemer mogelijk.
 2. Een workshop duurt afhankelijk van de soort en het aantal deelnemers ongeveer 2 tot 4 uur. In deze tijd worden een aantal basistechnieken uitgelegd en kunnen alle deelnemers een sieraad maken. 
 3. Workshops worden gegeven op locatie (bij de afnemer thuis/op het bedrijf) . De kosten van de evt. huur van een locatie worden bij de klant in rekening gebracht. 
 4. Indien deze locatie zich bevindt binnen een straal van 40 km. rondom Oosterhesselen berekent de ondernemer geen reiskosten. Indien de afstand tot de locatie groter is dan 40 km. wordt € 0,30 per extra kilometer in rekening gebracht aan de afnemer.
 5. Een workshop kan tot 2 weken voor aanvang van de workshop kosteloos geannuleerd worden. Wanneer de annulering binnen 2 weken voor aanvang van de workshop gedaan wordt, dan wordt er 35% van de totale kosten in rekening gebracht. Wanneer de annulering binnen een week voor aanvang van de workshop gedaan wordt, dan wordt er 50% van de totale kosten in rekening gebracht. Wanneer door het uitvallen van een of enkele deelnemers de groepsgrootte onder het minimum van 4 personen komt, heeft de afnemer de keuze om de workshop in zijn geheel te annuleren (hierbij worden kosten berekend volgens bovenstaande regels) of om zelf andere deelnemers te zoeken. 
 6. De ondernemer behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren in geval van overmacht. De afnemer wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. De ondernemer zal de door de afnemer betaalde vergoeding voor de workshop restitueren. Indien mogelijk biedt de ondernemer de afnemer een alternatief aan. Indien de afnemer hiervan gebruik maakt wordt de vergoeding voor de workshop niet gerestitueerd. 
 7. Tijdens de workshop mogen sieraden van de ondernemer nagemaakt worden. Deze mogen echter niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
 8. De ondernemer is bevoegd een deelnemer, die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de workshop onredelijk bemoeilijkt of verhindert, de verdere toegang tot de workshop te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van de ondernemer op vergoeding van eventuele schade. 
 
Artikel 22 - Sieradenparty’s 
 1. Sieradenparty’s zijn kosteloos te annuleren voor 5 kalenderdagen van de geplande datum. Geschiedt de annulering binnen 5 kalenderdagen voor de geplande datum dan wordt er eenmalig € 10,- aan de afnemer in rekening gebracht. 
 2. Het minimale aantal deelnemers van een sieradenparty is 10 personen. 
 3. De gastvrouw van de sieradenparty ontvangt 10% van de behaalde omzet tijdens de party in cadeaubonnen te besteden bij ondernemer. Deze zijn te besteden conform het bepaalde in artikel 19.
 4. De ondernemer brengt geen reiskosten in rekening. 
 5. De ondernemer behoudt zich het recht voor de sieradenparty te annuleren in geval van overmacht. De afnemer wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt de ondernemer de afnemer een alternatief aan. 

©2019 tuttibijouti webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop